UCF ONTWIKKELING

Standpunten

Ontwikkeling

UCF wil de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die VN Lidstaten, waaronder Nederland, met elkaar in 2015 hebben vastgesteld, ook dichter bij de lokale politiek brengen. Naast de 17 doelen gaat het om 139 subdoelen en 304 indicatoren.

De gebieden waar UCF de doelen onder andere tot uitdrukking wenst te zien zijn:
 • Het inkoopbeleid van de Overheid.

 • Alternatieve energie, Afvalverwerking, Hergebruik en Voorlichting.

 • De invoering van een toets gebaseerd op de principes van intersectionaliteit als instrument om de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen, jongeren, senioren, en etnisch culturele groepen op de verschillende posities binnen overheidsdiensten maar ook binnen het bedrijfsleven (contract compliance) en het maatschappelijk middenveld die iets willen van de overheid te garanderen. De toets geldt ook ten aanzien van mensen met een beperking.

 • Het recht op arbeid en de plicht om arbeid (in loondienst) te verrichten houdt tevens in dat arbeid en scholing moeten zijn afgestemd op het competentieniveau en de talenten van alle werkzoekenden en de competentiebehoeften van werkgevers.

 • Beperken werkgevers zich bij de werving van personeel tot slechts een deel van de bevolking, dan beperkt die werkgever daarmee ook de kwaliteit van het reservoir waaruit deze werkgever kan putten.

 • Het langdurig uitsluiten van bepaalde groepen van de arbeidsmarkt leidt op den duur tot vorming van een etnisch sub proletariaat. Met als gevolg gettovorming en rassenonlusten. Werving, selectie en benoeming van medewerkers op basis van etnisch- raciale overwegingen moet dan ook als onwenselijk worden geacht. Een aantal belangen op een rij:

 • – Bedrijfsbelang: vanwege de groeiende economische noodzaak tot het in dienst nemen van vrouwen, jongeren, mensen van verschillende etniciteit en mensen met een beperking;

 • – Commercieel belang: Klanten en externe stakeholders zijn divers samengesteld. Naar de kant van de klanten toe werkt het motiverend als ze in die organisatie een afspiegeling zien van de multiculturele samenleving;

 • – Wettelijke regels: Internationale afspraken, antidiscriminatie maatregelen vastgelegd in verdragen en resoluties, verplichten ertoe;

 • De morele overtuiging dat het onwenselijk en niet correct is om bepaalde groepen uit te sluiten van de arbeidsorganisatie en het beleid vooral te richten op het aanstellen van een bepaalde etnisch-raciale groep en/of sekse. Dit geldt ook voor leeftijdsgroepen en mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt zoals mensen met een beperking.

 • Rechtvaardige en gelijkwaardige beloning voor mannen, vrouwen bij dezelfde werkzaamheden en gelijke omstandigheden.

 • Adequate gezondheidszorg betekent ook afstemming op de effecten van het Nederlandse slavernij en koloniaal verleden. Dat betekent meer onderzoek over de effecten van het verleden zodat op maat gerichte medische en sociaal maatschappelijke aanpak kan worden gerealiseerd. Te vaak horen wij dat cliënten van Afrikaanse afkomst uit kwetsbare gezinnen in systemen (o.a. psychiatrische inrichtingen) terecht komen waar ze niet thuishoren. En ook dat zij onder druk worden gezet om akkoord te gaan met een bepaalde procedure met alle gevolgen van dien.

 • Betaalbare woningen en op grote gezinnen afgestemde adequate huisvesting en dus gebaseerd op vraag en aanbod. Een leefomgeving waar iedereen zich veilig voelt. Alwaar vooral jongeren door goed en op de groepen en talenten afgestemd beleid zich erkend voelen in plaats van speelbal voor politici die zich schuldig maken aan aanverwante onverdraagzaamheid. Schoolgebouwen ook beschikbaar stellen voor de realisatie van nog meer weekendscholen.

 • Voldoende en eerlijke verdeling van ruimte biedende voorzieningen in de wijken ten behoeve van kunst-, cultuur- en religieuze uitingen, vrijetijdsbesteding, recreatie en sport.

 • Het tegengaan van een woon-, huisvesting- en vestigingsbeleid die gericht zijn op het uitsluiten of beter gezegd het wegjagen van bepaalde groepen burgers en zelfstandige ondernemers in wijken, buurten of steden. Voorkom ‘gentrificatie’ praktijken.
UITKLAPPEN

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF