POLITIEK UCF

Standpunten

De politiek van UCF is gericht op

  • Alle mensen: vrouwen, mannen, jongeren, kinderen, senioren en mensen met een beperking; autochtone Nederlanders en met meer dan de Nederlandse cultuur. Dat wil ook zeggen meer aandacht voor één oudergezinnen; tienerouders; mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt; burgers met financieel en sociaal maatschappelijke problemen. UCF blijft zich inspannen voor een volledige AOW ten aanzien van AOW gerechtigden die vóór 1975 vielen onder het Koninkrijk der Nederlanden.

  • Goed onderwijs inclusief mensenrechten- en cultuureducatie.  Het historisch en cultureel erfgoed van de verschillende burgergemeenschappen in Nederland moet deel uitmaken van het onderwijsleerplan, kerndoelstellingen en eindtermen. Goed onderwijs wil tevens zeggen het ontwikkelen van leerprogramma’s, leermiddelen, methoden en technieken met als uitgangspunt het meervoudig perspectief en het dekoloniseren van het onderwijssysteem.

  • UCF denkt ook aan de invoering van meerkeuze talen in het onderwijs bijvoorbeeld het Papiamento, Sranan Tongo, Sarnami en het (Ki)Swahili. Op deze wijze wordt er formele erkenning gegeven aan de talen die in de (voormalige) koloniën van Nederland werden en nog steeds worden gesproken, ook in Nederland. Het zijn belangrijke communicatietalen van de burgers uit de (voormalige) Nederlandse koloniën. Het spreken van de eigen taal is het allersterkste communicatiemiddel waarover een mens beschikt.

  • Burger- en politieke participatie op elk niveau. We zijn er op dit moment getuige van het feit dat zwarte burgers van Afrikaanse afkomst, nazaten van de tot slaaf gemaakten geen deel uitmaken van geen enkele politieke fractie in de Tweede Kamer der Staten- Generaal. Het huidige Kabinet Rutte III en van de afgelopen decennia representeren geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving. D66, CDA en CU zijn naast de VVD verantwoordelijk voor de samenstelling van dit huidige kabinet. Het uitsluiten van bepaalde groepen uit de politiek heeft ook effect op deskundigheidsbevordering en capaciteitsontwikkeling van deze groepen binnen het Nederlandse politieke bestel.

  • UCF wil met de verkiezingen in aantocht het goede voorbeeld geven en starten met een inhaalslag voor wat betreft actieve deelname aan de politiek. Dit komt zal tot uitdrukking komen in de samenstelling van de kandidatenlijsten.
UITKLAPPEN

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF