/ / Persbericht UCF pakt door
Nieuws

Persbericht UCF pakt door

De Doorstart van de Landelijke Politieke Partij Ubuntu Connected Front nu een feit.

We pakken door zodat we niemand het verwijt hoeven te maken dat het ons ontbreekt aan politieke-, sociaal economische- en financiële invloed.
Eind 2017 is Nederland een Landelijke Politieke Partij rijker geworden: Ubuntu Connected Front . Initiatiefnemers waren het erover eens dat de kansen voor mensen met een niet-westerse achtergrond en vooral met Afrikaanse roots binnen de Nederlandse politieke arena zeer klein zijn. De politieke ambities van deze Ubuntu Partij worden nog steeds breed gedragen en de noodzaak om ook daadwerkelijk te participeren op politiek vlak is duidelijker geworden door de recente ontwikkelingen rond de moord op George Floyd in de Verenigde Staten van Amerika en de daaruit voortvloeiende wereldwijde protestdemonstraties en manifestaties tegen politiegeweld en institutionele racisme.

Ook in Nederland is de roep om eerlijke en gelijke kansen, een gelijkwaardige behandeling en de erkenning dat er ook binnen de eigen landsgrenzen sprake is van jarenlange ongelijkheid ten aanzien van mensen met een niet-westerse achtergrond, steeds duidelijker en luider. Al tientallen jaren klinkt de klacht vanuit deze gemeenschap dat men zich onvoldoende gehoord voelt. Ondanks het aantal leden uit deze niet-westerse gemeenschappen die lid zijn van de gevestigde politieke partijen en actieve bijdrage leveren zien we toch dat ze niet vertegenwoordigd zijn in de Eerste en Tweede kamer der Statengeneraal. Maar ook niet in het Kabinet waar de politieke besluiten tot stand komen. De vertegenwoordiging van de burgergemeenschap met Afrikaanse roots waaronder uit Suriname en Caribisch Nederland is nihil. Het zijn belangrijke redenen dat de mensen geen gebruik meer willen maken van hun stemrecht. Er zijn teveel onderwerpen waaruit desinteresse bij Bestuurlijk Nederland blijkt. Waardoor komt dit? Is dit te wijten aan de gevestigde orde? Of ligt het aan de burgergemeenschap van bijvoorbeeld Afrikaanse afkomst?

Het is een feit dat globaal gezien de sociaal economische- en maatschappelijke positie van mensen met een niet-westerse achtergrond zeer ongunstig is, ook hier in Nederland. Het ontbreken van politieke wil om sinds 2015 een nationaal actieplan in het kader van het Internationaal VN Decennium mensen voor Afrikaanse afkomst (2015-2024) tot stand te brengen is een goed voorbeeld van de desinteresse bij de politieke volksvertegenwoordigers.

De gezamenlijkheid, de demonstratiebereidheid en de massale toestroom van mensen die hun stem laten horen, wijst ons op het feit dat een georganiseerde en gebundelde aanpak noodzakelijk is en ook nut heeft! Tijd dus om nu door te pakken zodat we niemand het verwijt hoeven te maken dat het ons ontbreekt aan politieke-, sociaal economische- en financiële invloed en dat we ook geen ‘stem’ hebben binnen de verschillende leefgebieden van onze eigen maatschappij. Ook omdat niemand ons een strobeeld in de weg legt om actief en voortvarend te zijn. We zullen juist nu ook de politieke sector binnen moeten treden om op die manier voor onze gemeenschappen waaruit we zijn voortgekomen bij te dragen aan duurzame voorspoedontwikkeling. Niet meer op de achtergrond maar op de voorgrond. Laten zien dat we het kunnen en ook willen.

In een aantoonbaar fysiek en politiek-ideologisch georganiseerd verband staan wij als gebundelde gemeenschap veel sterker en wordt het mogelijk om onze perspectieven te formuleren en te definieren, zodat er duidelijke stappen gemaakt kunnen worden naar groeiontwikkeling voor onze gemeenschappen. Een groei die noodzakelijk is en waarbij ook de Nederlandse burgers met een niet-westerse achtergrond ook toegang wordt verleend tot de politieke arena.

Voor nadere informatie over UBUNTU CONNECTED FRONT raadpleeg de website: www.ubuntuconnectedfront.com of meldt u aan via het contactformulier op de website.