FILOSOFIE VISIE EN MISSIE

Filosofie

Ubuntu Connected Front streeft naar een samenleving die gebaseerd is op de principes van het UBUNTUISME.

Kern van de filosofie is zoals Madiba Nelson Mandela dat heeft geformuleerd: “Als mensen goed en gelijkwaardig worden behandeld, als ze gelijke kansen krijgen en de ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, als ze niet constant worden gecriminaliseerd, als inferieur worden beschouwd, of racistisch worden bejegend, ze ongetwijfeld beter zullen presteren op alle niveaus van de samenleving.”

En zoals de Zuid Afrikaanse Aartsbisschop Desmond Milo Tutu dat heeft benadrukt: “Een persoon is een persoon via andere personen. Niemand van ons komt op de wereld volledig gevormd. We zouden niet weten hoe te denken, lopen, of spreken, of gedragen als mensen, als we het niet geleerd hadden van andere mensen. We hebben andere mensen nodig om mens te zijn.”

In simpele woorden uitgedrukt: ik ben omdat we zijn, en wij zijn omdat ik ben. Het gaat dus om de perfecte balans tussen het individu en het collectief. Het individu voedt het collectief en het collectief draagt bij aan de vorming en voeding van het individu.
UITKLAPPEN

Visie

Ubuntu Connected Front gaat uit van:
• Een samenleving die oog heeft voor de veelzijdigheid van de multiraciale, multi-etnische en multiculturele samenleving.

• Een samenleving die burgers in hun mensheid bevestigt en hun menselijkheid respecteert. Waar alle burgers kunnen genieten van alle fundamentele rechten van de mens.

• Een nationale bewustzijn gericht op democratische transformatie met als gevolg een samenleving waar alle burgers zich thuis voelen en waar er sprake is van wederzijds respect voor de essentie en waardigheid van alle mensen en hun specifieke geschiedenissen. We veronderstellen dat in zo een samenleving ook oog is voor de effecten van de Nederlandse trans-Atlantische slaven-/mensenhandel, slavernij en kolonialisme. Er geen plaats is voor racisme, institutionele uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid als de belangrijkste veroorzakers van de achterstelling van bepaalde groepen burgers. Hieronder bevinden zich vooral burgers van Afrikaanse afkomst.

• Het volledig genot van alle rechten van de mens. Inclusief de culturele rechten die een positieve uitwerking tot gevolg zal hebben op de onderlinge verbondenheid en solidariteit. Angst voor het ‘vreemde’ zal plaatsmaken voor acceptatie van de verschillen met de menselijke waardigheid voor ogen.
UITKLAPPEN

Missie

De Missie is gericht op de optimale naleving van de Nederlandse Grondwet en de door Nederland geratificeerde VN Internationale Verdragen. Zoals:

Het Europees Verdrag.

Het Internationaal Verdrag inzake de sociale, economische en culturele rechten.

Het Klimaatverdrag.

Het Internationaal Verdrag dat gaat over de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (ICERD). Dit verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn.

Het Internationaal VN Kinderrechten Verdrag.

Het VN-Vrouwenverdrag.

Het VN Verdrag die de rechten van de senioren regelt.

De 17 VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het VN Verdrag Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/(ILO).

Het VN Internationaal Vluchtelingen Verdrag.

De Resolutie terzake het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) en de daar aangekoppelde instrumenten.
UITKLAPPEN

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF