DOEL EN SPEERPUNTEN

Doel en Speerpunten

Algemene doelen
Het hoofddoel van UCF is het bedrijven van actieve Politiek in de ruimste zin van het woord door onder meer het bieden van een (laagdrempelige) podium voor (actieve) politieke participatie. Dat wil dus ook zeggen acties gericht op het bevorderen dat mensen gebruik maken van hun stemrecht.

Duurzame voorspoedontwikkeling is een belangrijk aandachtsgebied waar de Partij zich op richt. En verder alles wat ertoe bijdraagt aan de aspecten erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling zoals vastgelegd in het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst Actieprogramma (2015-2024). De naleving van de (door Nederland geratificeerde) Internationale- en Europese mensenrechten verdragen is voor UCF essentieel.

UCF wil het historisch besef en bewustwording vooral op het gebied van de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme bevorderen en alles wat ertoe bijdraagt ter verwerking van het Nederlandse slavernijdossier. Hierbij valt te denken aan de actieve focus op de bestrijding van raciaal en etnisch profileren en raciaal taalgebruik. UCF gaat daarom inzetten op de ontwikkeling van nationale, regionale en lokaal gerichte actie georiënteerde plannen die bestrijding van vormen van meervoudig racisme moeten bestrijden.
Speerpunten
  1. Racisme vooral Afrofobie is één van de belangrijkste oorzaken van achterstelling, die ervoor zorgdraagt dat bepaalde groepen niet uit hun gemarginaliseerde positie geraken. Als het aan UCF ligt zullen alle racistische fenomenen die refereren aan het verwerpelijk Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme geheel verdwijnen. Er moet een verbod komen op alle (cultuur historische) tradities die racistische elementen bevatten. Te beginnen met een aanpak gericht op de openbare ruimten. UCF beseft maar al te goed dat het de steun nodig heeft van meer Politieke Partijen en Fracties, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Maar ook van de Civil Society en het electoraat in het algemeen. Dat is waarom, UCF vanuit haar doelstellingen ook een Politieke Partij wil zijn voor alle Nederlanders die de filosofie van UCF ondersteunen.

  2. UCF zal zich ook richten op een (nationale)monumentenbeleid dat recht doet aan de principes van een multi-etnische samenleving.

  3. Het VN internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is een goed voorbeeld op grond waarvan is aangetoond dat mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd veel last hebben van alle specifieke vormen van meervoudig racisme. UCF is van oordeel dat het primaat voor de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid bij de Politieke bestuurders ligt en de Staat als geheel. De Politiek heeft de plicht om vooral de schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met racistisch getinte elementen. UCF wil een grotere betrokkenheid bijvoorbeeld van de schoolbesturen en de oudercommissies.

  4. Net als ten aanzien van andere burgergroepen zal UCF inzetten op de introductie van de Term ‘Afrofobie’ om de specifieke meervoudige vormen van racisme ten aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst te duiden en om ze effectief te kunnen aanpakken.

  5. UCF wil vooral op de gebieden milieu, groen, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed en wetenschap, huisvesting, (volks)gezondheid, jongerenwerk en het seniorenbeleid (ouderenzorg), haar invloed uitoefenen. Meer aandacht voor de positie van senioren; voor éénoudergezinnen, tienermoeders en burgers met financieel en sociaal maatschappelijke problemen.

  6. Een belangrijk onderwerp op de agenda van UCF is dat van de ruimte biedende voorzieningen op het gebied van culturele uitingen, vrije tijdsbesteding, recreatie en sport.

  7. UCF zal zich ook inzetten voor de invoering van het Papiamentu, Sranan Tongo, Sarnami en (Ki)Swahili als meerkeuzetalen in het kader van contacttalen onderwijs. De gedachten gaan uit van de ontwikkeling van leerlijnen vanaf de basis tot het hoger onderwijs.

  8. UCF zal zich inzetten om een algemene educatieve voorziening te realiseren wat als vertrekpunt minimaal de UBUNTU Filosofie heeft. In ieder geval een faciliteit die het mogelijk maakt om (historische) informatie ook vanuit andere kaders dan het eurocentrisch perspectief te bestuderen. . In dit verband gaan de gedachten uit naar de realisatie van een Internationale UBUNTU Museum dat vanwege de (ver)beeldende aspecten het besef over wat racisme is en doet met mensen moet stimuleren. Het einddoel is effectieve aanpak van alle vormen van meervoudig racisme.

  9. UCF gaat zich inzetten op de invoering van een ‘intersectionele beleidstoets’ om de evenredige vertegenwoordiging van alle (doel)groepen op de verschillende posities binnen het politiek bestuur zowel op nationaal, regionaal als gemeenteniveau, evenals in het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld te garanderen. Een quota gericht op vrouwen is goed maar niet voldoende

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF