/ / De Landelijke Politieke Partij Ubuntu Connected Front schrijft geschiedenis
Nieuws

De Landelijke Politieke Partij Ubuntu Connected Front schrijft geschiedenis

Alle Partijstructuren waren het eens. Hij moet het worden. We hebben er alle vertrouwen in. De functie is op zijn lijf geschreven. We zijn vooral trots omdat hij de eerste Nederlandse burger is van Afrikaanse Surinaamse Aucaanse afkomst die aan de leiding zal staan van een Landelijke Politieke Partij in Nederland. Dat hebben we ook nodig in deze samenleving waar behoefte is aan sterke rolmodellen. Niet alleen in de sport, voetbal, muziek en in de kunstwereld. Uit gesprekken in het land blijkt dat zwarte jongeren ook behoefte hebben aan zwarte mannelijke rolmodellen in de politiek. Dat is ook wat ik wil uitstralen, aldus Vaarnold. Samen met de vrouwen in de partij en daarbuiten de zwarte man een gezicht geven, want dat is Ubuntu: Ik ben omdat Wij zijn. ‘Mijn focus is alle burgergemeenschappen in Nederland met accent op de meest kwetsbare groepen. Door de jaren heen heb ik te veel onrechtvaardigheden meegemaakt, zowel persoonlijk als van mensen om mij heen. Daarom streef ik naar gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor de zwarte medemens. Daarbij reken ik op een ieder die de doelstellingen van UCF wil ondersteunen’.

Vaarnold: De grondbeginselen van de Partij zijn voor mij de belangrijkste reden geweest om ja te zeggen tegen het voorzitterschap omdat ik denk dat ik in die positie de Partij in de juiste richting kan aansturen. Niet op de achtergrond maar op de voorgrond. Op de voorgrond werken aan verbinding. Om betekenis te geven aan Connected Front. Laten merken dat je ook behoefte hebt om zelf op de ‘stoel’ te zitten om het woord te voeren. Niet namens mij maar door mij. Dat betekent meer Kleur in de Nederlandse Politiek. Ik ben er helemaal klaar voor!’

‘Ik zeg eerlijk dat ik deze stap heb kunnen nemen vanwege mijn geloof in de ideologie van de Partij. Mijn familie, vrienden en kennissen hebben een extra zetje in de rug gegeven. Ik heb ze gevraagd om de website van de partij te bestuderen en me vervolgens aan te geven wat ze ervan vinden. Ik had nog niet verteld dat ik gevraagd was om te solliciteren voor het voorzitterschap. De positieve reacties zijn voor mij een extra aanmoediging geweest om deze nieuwe uitdaging in mijn leven aan te gaan. Veel mensen die ik spreek geven aan dat deze Partij het beste alternatief is voor alle burgers in Nederland die het zat zijn om alleen mee te tellen tijdens verkiezingstijd’.

Opleiding
Vaarnold (46), geboren in Paramaribo (Suriname) vertrok als 4 jarige zoon met zijn moeder naar Nederland. Een groot deel van zijn jeugd is hij door zijn groot- en pleegmoeder opgevoed. In 2006 slaagde hij cum laude voor zijn masterstudie International and European Protection of Human Rights aan de Universiteit van Utrecht. Eerder in het jaar 2004 studeerde hij af aan de Vrije Universiteit Amsterdam als Meester in de Rechten (afstudeerrichting Strafrecht).

Maatschappelijke verdiensten
De nieuwe UCF Partijvoorzitter is geen onbekende in het maatschappelijk middenveld en sociale en mensenrechtenbewegingen. In 2013 richtte hij de Nederlandse Burgerrechtenbeweging op, die later officieel werd omgedoopt tot Mensenrechtenbeweging D’HERO (Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling). Deze beweging zette zich in voor een rechtvaardige samenleving vrij van racisme en discriminatie en waarin de mensenrechten van alle burgers worden gerespecteerd, in het bijzonder die van burgers van Afrikaanse afkomst. De naam D’HERO werd bewust gekozen om zwarte rolmodellen te benoemen. Het is nogal ontnuchterend wanneer je na vele jaren onderwijs in de Nederlandse samenleving tot de conclusie komt dat je alles over helden hebt geleerd die niets om mij als zwarte man gaven. Integendeel, sommige van die helden waren verantwoordelijk voor de ergste misdaad die je tegen de mensheid kunt begaan, benadrukt hij. Daarnaast was Vaarnold in 2014 met D’HERO medeorganisator van de eerste Black Life Matters Mars tegen ‘Racial Profiling’ in Nederland.

Met D’HERO zet Vaarnold zich ook in voor Reparations en Formele Excuses van de Nederlandse regering voor de rol in de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en Kolonialisme en aanverwante misdaden.

Op 22 maart 2014 was hij de leider van de symbolische begrafenis van het ‘n’-woord op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost. Het was het resultaat van de vele klachten over het gebruik van dit woord om burgers van Afrikaanse afkomst te duiden. Vaarnold stond ook aan de basis van de oprichting van PALGO (Pan African Landelijk Genootschap voor Overleg). Hij was unaniem gekozen als woordvoeder om het Genootschap bij gesprekken met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) te vertegenwoordigen. De strijd was gericht op het voorkomen dat de figuur Zwarte Piet zou worden opgenomen in de nationale inventaris immaterieel cultureel erfgoed en om tot meer besef en bewustwording aan te sturen over Zwarte Piet. “Nadat ik actief ben geweest in de Begeleidingsgroep ben ik de ontwikkelingen op het gebied van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst op de voet blijven volgen. Door de vele acties en activiteiten op het vlak van mensenrechten en racismebestrijding weet ik wat ik me te wachten staat als de nieuwe Partijvoorzitter”.

Beroepsmatige ervaring en visie op de samenleving
Beroepsmatig is Vaarnold een succesvol mensenrechtenjurist, zoals anderen hem omschrijven, met jarenlange ervaring in de bestrijding van racisme en discriminatie op de werkvloer, in het onderwijs, in de sport en in de gezondheidszorg. Uitgangspunt in zijn werkzaamheden als mensenrechtenjurist is alles in het werk te stellen om een waardig bestaan en een behoorlijke levensstandaard voor een ieder mogelijk te maken. Volgens Vaarnold is waardigheid de onderliggende waarde van mensenrechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) verwijst in de preambule naar de ‘inherente waardigheid’ en de ‘gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap’. Waardigheid is de bron van alle mensenrechten: mensen hebben rechten omdat zij mens zijn. Een visie die dicht bij de doelstellingen van UCF staat. Hij citeert uit de vier vrijheden (Roosevelt,1941) waarbij van uit wordt gegaan dat een democratie alleen volledig tot bloei kan komen als alle mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en gevrijwaard zijn van vrees en gebrek. Met vrijwaring van gebrek wordt ‘het recht op een behoorlijke levensstandaard’ bedoeld. Artikel 25 van de UVRM omschrijft dit recht als volgt: ‘een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen’. ‘Deze basis voor bestaanszekerheid is een belangrijk aspect van de menselijke waardigheid en zijn ook terug te vinden in de kernwaarden van UCF’, zegt Vaarnold met nadruk op artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. ‘Ik kan me daarom terugvinden in het oprekken van dit artikel met de gronden etniciteit en nationaliteit als dit helpt om alle vormen van racisme in Nederland de kop in te drukken. Dat betekent ook aandacht voor de effecten van het Nederlandse slavernij en koloniaalverleden’.

Parlementaire verkiezingen in maart 2021
Deze nieuwe uitdaging als Partijvoorzitter begint met UCF op de kaart te zetten. Prioriteit zal worden gegeven aan het vergroten van het UCF ledenbestand en leidinggeven aan het proces ten behoeve van de Parlementaire verkiezingen in maart 2021. ‘Ik heb de belofte gedaan dat UCF zal meedoen en daar zal ik me voor inzetten. De UCF campagne- en de programmacommissies staan in de startblokken om hun producten te presenteren. Het proces van de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2021 is het uitdagendste. Kortom, een berg huiswerk ligt op ons te wachten. Uiteindelijk gaat het mij om het succes van de Partij en datgene over te brengen waar de Partij voor staat’.

Nadere informatie over dit persbericht:
E: info@ubuntuconnectedfront.com

Afdeling Communicatie en Marketing:
W: https://ubuntuconnectedfront.com/contact
T: +31(0)616612798